Istinja ki dua

ISTINJA KE MUTALLIQ MASAAILnnMasla:– Jab Pakhana Peshaab Ko Jaaye To Mustahab Hai Ke Pakhana Se Baahir Yeh Padhle.nnn?????? ??????? ??????????? ??????? ???????????? ???? ????????? ???????????????nnFhir Baya- Qadam Pehle Daakhil Kare Aur Nikalte Waqt Pehle Daahina Paao- Baahir Nikale Aur Nikal Kar kahenn??????????? ?????????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??? ????????????? ?????????? ??????? ???????????????nnBAHAAR E SARIAT

Share your love