Asmani kitab kitni hai?

Jawab:

Asmani Kitabein Chote Badi Bahut Si Nazil Hui.

Asmani Badi Kitab Ko Kitab Aur Choti Asmani Kitab Ko Sahifa Kehtein Hai.

Inmein Char Asmani Kitabein Bahut Mashhoor Hai Aur Woh In Nabiyon Par Nazil Hui.

1) TauratHazrat Musa Alaihissalam Par Nazil Hui.

2) ZaboorHazrat Dawood Alaihissalam Par Nazil Hui.

3) InjeelHazrat Isaa Alaihissalam Par Nazil Hui.

4) Quran Majeed Yeh Sabse Afzal Asmani Kitab Hai Aur Yeh Asmani Kitab Sabse Afzal Rasool Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Par Nazil Hui.

Share your love