Aala Hazrat Ko Mirat E Risalat Wa Zinnat E Risalat Kehna Kaisa Hai ?

Jawab:nnMujjadeed E Azam Quds Sira Ko Mirat E Risalat Kehne Me Koi Harj Nahi.nnHadees Me Hai:nnAur Waris Apne Mauras Ka Aainadaar Hota Hai.nnZinnat E Risalat Kehne Me Bhi Koi Harj Nahi.nnZinnat Ka Muzin Ba Se Afzal Hona Lazim Nahi.nnBalke Umuman Zinnat Muzin Ba Se Kam Rutba Ki Hoti Hai.nnJaise Taaj Badhshah Ki Zinnat Hai, Magar Badhshah Se Afzal Nahi.nnLibaas Insaan Ki Zinnat Hai, Magar Insaan Se Afzal Nahi.nnQuran Hakim Me Farmaya Gaya :nn???????????? ?????? ????? ????????nnWallahu Ta’la Allam.nnFatwa E Shareh Bukhari Jild 3 Safah 395

Share your love