- Advertisement -

AQEEQAH KA BAYAN

AQEEQAH KA BAYAN?
HADEES:- Hazrat Salman Bin Aamir Zabi رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke main ne RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ko farmate suna ke ladke ke saath aqeeqah hai uski taraf se khoon bahao (yani Jaanwar zabah karo) aur usse aziyyat ko door karo yani uska sar mundwa do.
(Bukhari)
HADEES :- Hazrat e Umm e Kurz رضى الله تعالى عنها se riwayat hai ke mai ne RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ko farmate suna ke ladke ki taraf se 2 bakriyaan aur ladki ki taraf se 1 is me harj nahin ke narr ho ya maadah.
(Abu daaud / Tirmizi / Nasai)
HADEES :- Hazrat e Samurah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke Huzoor e Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya ladka apne aqeeqah me girhwi hai. 7wen din uski taraf se zabah kiya jaaye aur uska naam rakha jaaye aur sar munda jaaye, girhwi hone ka ye matlab hai ke usse poora nafa haasil na hoga jab tak aqeeqah na kiya jaaye aur baaz ne kaha bachcha ki salamati aur uski nashu numa aur usme achche ausaaf hona aqeeqah ke saath waabistah hai.
(Abu daaud / Tirmizi / Nasai)
HADEES:- Hazrat Ali رضى الله تعالى عنه se riwayat hai kahte hain RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne Hazrat e Hasan رضى الله تعالى عنه ki taraf se aqeeqah me bakri zabah ki aur ye farmaya ke aye Fatima iska sar mundwa do aur baal ke wazan ke barabar chaandi sadqa karo, ham ne baalo ka wazan kiya to 1 dirham ya kuchh kam the.
(Tirmizi)
HADEES:- Hazrat e Abu Raafe’ رضى الله تعالى عنه se riwayat hai kahte hai ke jab Hazrat Imam e Hasan Bin Ali رضى الله تعالى عنهما paida huye to main ne dekha Huzoor e Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne unke kaan me wahi azan kahi jo namaz ke liye kahi jaati hai.
(Abu daaud)
HADEES:- Hazrat e Asma Bint e Abi Bakar Siddiqرضى الله تعالى عنهما se riwayat hai kahti hain ke Abdullah Bin Zubair رضى الله تعالى عنهما makkah hi me hijrat se qabl mere pet me the baad e hijrat quba me ye paida huye. Main unko RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ki khidmat me laai aur Huzoor ki godh me unko rakh diya. Phir huzur ne khujoor mangaai aur chaba kar unke munh me daal di aur unke liye dua e barakat ki.
(Bukhari / muslim)
HADEES:- Hazrat e Abdullah Bin Abbas رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya aulaad ka waalid pe ye haq hai keh achha naam rakhe aur achha adab sikhaye.
(Baihaqi)
HADEES:- Hazrat e Abuddarda رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya ke qiyamat ke din tum ko tumhare naam aur tumhare baapo ke naam se bulaya jaayega lihaza achhe naam rakho.
(Abu daaud)
HADEES:- Hazrat e Abdullah Bin Umar رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya tumhare naamo me Allah تعالى ke nazdeek ziyadah pyare naam ABDULLAH o ABDUR RAHMAN hai.
(Muslim)
HADEES:- Ummul Momineen Aaishah Siddiqa رضى الله تعالى عنها se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya achho ke naam pe naam rakho aur apni haajatein achhe chihra walo se talab karo.
(Dailami)
HADEES:- Hazrat e Abu Umamah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hain jiska ladka paida ho aur woh meri muhabbat aur mere naam se barakat haasil karne ke liye uska naam muhammad rakhe woh aur uska ladka dono bahisht me jaayein.
(Ibn e Asakir)
HADEES:- Hafiz Abu Taahir ne Anas رضى الله تعالى عنه se riwayat ki ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hai roz e qiyamat 2 shakhs rabbul izzat ke Huzoor khade kiye jayenge. Hukm hoga inhe jannat me le jao. Arz karenge ilahi ham kis amal par jannat ke qabil huye hamne jannat ka koi kaam kiya nahi farmaayega jannat me jaao, halaf kiya hai ke jiska naam Ahmad ya Muhammad ho dozakh me na jayega.
(Bahar e shari’at)
HADEES:- Huzur Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hain ke Allah تعالى ne farmaya mujhe apne izzat o jalaal ki qasam jiska naam tumhare naam par hoga use azab na dunga.
(Abu Nuaim)
HADEES:- RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hai tum me kisi ka kiya nuqsan hai agar uske ghar me 1 Muhammad ya 2 Muhammad ya 3 Muhammad ho.
(Ibn e sa’d)
HADEES:- Hazrat e Abdullah Ibn e Abbas رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jiske 3 bete ho aur woh unmein se kisi ka naam Muhammad na rakhe to zaroor jaahil hai.
(Tibrani)
HADEES:- Hazrat e Ali رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jab ladke ka naam Muhammad rakho to uski izzat karo aur majlis me uske liye jagah kushadah karo aur use buraai ki taraf nisbat na karo.
(Haakim)
HADEES :- Hazrat e Abu Raafe’ رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jab ladke ka naam Muhammad rakho to use na maaro aur na mahroom karo.
(Bazzaz)
HADEES:- Hazrat e Abdullah Bin Umar رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke Hazrat Umar رضى الله تعالى عنه ki 1 ladki ka naam Aasiya (عاصيه) tha Huzoor صلى الله تعالى عليه وسلم ne uska naam Jameelah rakha.
(Muslim)
HADEES:- Hazrat e Aaisha رضى الله تعالى عنها se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم bure naamo ko badal dete.
(Tirmizi)
BOOK NAME – FAZAAIL O MASAIL E EIDUL AZHA O QURBANI
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy